I. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas (Sutartis), kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.tavovirtuvei.lt internetinėje parduotuvėje susijusios
nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas informuojamas www.tavovirtuvei.lt tinklalapyje.
Pirkėjui perkant parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
1.3. Pirkti www.tavovirtuvei.lt elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Asmens duomenų apsauga

 

2.1. Pirkėjui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Pirkėjo duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; elektroninio pašto adresas, kiti pristatymui būtini duomenys. Pardavėjas patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Pirkėju. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
2.2. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra įvedama internetinėje parduotuvėje www.tavovirtuvei.lt, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika. Pirkėjas, norėdamas pirkti prekes www.tavovirtuvei.lt internetinėje parduotuvėje, prieš tai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis.
2.3. Pirkėjas, pildydamas www.tavovirtuvei.lt Prekių krepšelio informaciją parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo įvestųjų duomenų.
2.4. www.tavovirtuvei.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Pirkėjo asmeninių duomenų apsaugai.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes, suformavęs prekių krepšelį ir nurodęs reikalingą informaciją pasirinktoms prekėms pristatyti paspaudžia nuorodą „Tvirtinti užsakymą“, o Pardavėjas raštu patvirtina užsakymą.

Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.tavovirtuvei.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.tavovirtuvei.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie atsisakymą Pardavėjui raštu (raštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, jos avansinės sąskaitos numerį ir PVM sąskaitos – faktūros numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos.
4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ar montuojama ir nebuvo pažeistas įpakavimas, išskyrus tiek, kiek tai buvo būtina norint apžiūrėti gautą prekę.

Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo įvestų duomenų.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, naujus duomenis jis privalo nedelsiant perduoti Pardavėjui išsiųsdamas elektroninį laišką į tai.patiktu@tavovirtuvei.lt.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis www.tavovirtuvei.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti www.tavovirtuvei.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.3. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, gali susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.
6.4. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų www.tavovirtuvei.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar jų dalį.
6.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, raštu gavęs informaciją apie užsakymo patvirtinimą, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.
6.6. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu užsakymo metu ar po jo atlikimo pasikeitė prekės gamintojo ar tiekėjo nustatyta kaina ar turimas likutis, o pirkėjas atsisako pirkti prekę už kitą kainą, ar įsigyti kitą pasiūlytą prekę.

Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.tavovirtuvei.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnes prekes.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. apmokėjimas bankiniu pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, elektroniniu paštu gavęs patvirtinimą, kad jo pasirinkta prekė rezervuota ir gavęs išankstinę sąskaitą, naudodamasis savo elektroninės bankininkystės sistema ar nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į www.tavovirtuvei.lt banko sąskaitą;
8.2.2. apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu arba „www.tavovirtuvei.lt“ biure.
8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1. ir 8.2.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 1 (vieną) darbo dieną. Tik gavus apmokėjimą už prekes laikoma, kad sutartis su Pirkėju sudaryta ir pradedamas formuoti prekių siuntinys bei pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

Prekių pristatymas

9.1. Pardavėjas įsipareigoja suformuoti ir išsiųsti siuntą per vieną darbo dieną nuo užsakymo apmokėjimo. Prekių pristatymas gali užtrukti nuo 2 iki 7 darbo dienų. Jei reikalingas greitesnis prekių pristatymas, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai el. Paštu tai.patiktu@tavovirtuvei.lt arba tel. +370 6 8002005, su Pirkėju derinamas individualiai. Prekių pristatymo terminas į užsienio šalis su Pirkėju derinamas individualiai.
9.2. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ar nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
9.3. Prekių pristatymas Lietuvos Respublikoje yra nemokamas, jei perkamų prekių suma viršija 50,- € (Penkiasdešimt eurų 00 ct), įskaitant visas nuolaidas. Jei perkamų prekių suma nesiekia 50,- €, prekių pristatymo kaina yra 6,- € (Šeši eurai 00 ct). Prekių pristatymo kaina į užsienio šalis su Pirkėju derinama individualiai.
9.4. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti visą reikalingą informaciją pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes.
9.5. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius Prekių perdavimo akte arba važtaraštyje laikoma, kad prekė yra perduota Pirkėjui.
9.6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.7. Prekės, užsakytos www.tavovirtuvei.lt internetinėje parduotuvėje, į Pirkėjo nurodytą vietą gali būti pristatytos naudojantis siuntų tarnybų paslaugomis.
9.8. Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.9. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją elektroniniu paštu:
9.9.1. jeigu nurodžius laiko intervalą, kuriuo turi būti pristatyta siunta, ji nebuvo pristatyta;
9.9.2. jeigu pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos;
9.9.3. jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
9.10. Visais atvejais, kai kurjeriui pristačius prekes Pirkėjui, siuntos pakuotė yra pažeista, Pirkėjas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
9.11. Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
9.12. Pirkėjas turi galimybę prekes atsiimti www.tavovirtuvei.lt biure nemokant už pristatymą.

Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų
grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
11.2. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra gamyklinis prekės brokas, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
11.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
11.4. Grąžinant tinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
11.4.2. prekė turi būti nenaudota;
11.4.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
11.4.4. prekė neprarado prekinės išvaizdos. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu.
11.5. Norėdamas aukščiau nurodytais atvejais grąžinti kokybišką prekę Pardavėjui, Pirkėjas privalo prieš tai informuoti Pardavėją el. Paštu
tai.patiktu@tavovirtuvei.lt arba tel. +370 6 8002005.
11.6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą arba, priešingu atveju, skirtumas Pirkėjui grąžinamas. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo ar Pirkėjo banko sąskaitą.
11.7. Tais atvejais, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui yra grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą, bankiniu pavedimu į Pirkėjo nurodyta banko sąskaitą.

Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Prekių krepšelio formos pildyme pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
12.3. Pirkėjas atsako už savo įvestų duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.tavovirtuvei.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Pirkėjo elektroninio pašto ar naudodamasis Pirkėjo telefonu, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo Prekių krepšelio formos pildyme pateiktu elektroninio pašto adresu.
13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
13.3. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
13.4. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta valstybine kalba.

Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose, pagal Pardavėjo buveinės vietą.
×

Cart